Om oss

Kva er Sunnfjordlaget?

Sunnfjordlaget i Bergen er eit allmennyttig lag – nærast ein stiftelse – som er eigd av sine medlemmer. Laget vart stifta 7. desember 1917 av utflytta Sunnfjordingar frå Sogn og Fjordane, og hadde som føremål å samle folk frå Sunnfjord til felles aktivitetar og festlege samkome.

Laget sine lover seier at alle som ætta frå Sunnfjord og alle dei som vil støtta formålet med laget, kan vere medlemmar i laget. Medlemstalet har vore synkande og i dag tel vi ca. 40 betalande medlemmer. Vi møtast til sosialt samkvem og dyrking av felles interesser på ”Sunnfjordheimen” i Fana.Blant anna grilling i mai, deltaking i 17.mai prosesjonen i Bergen og ei samling i september. Tidleg i novermber har vi Skjeltefesten - årets høgdepunkt.

Drifta i Sunnfjordlaget har vore mangfaldige opp gjennom åra med Sunnfjordheimen som det naturlege samlingspunktet for lagsmedlemmane. Kulturaktivitetane har vore mellom anna songlag, spellag, teater-lag, leikarring, saumarlag(husflid), skyttarlag, marknader, kafédrift og dansefestar. I tillegg til at laget har betydd mykje for den enkelte medlem har også dette hatt ein ringverknad for Bergen by reint allmennkulturelt. Folk frå Sunnfjordlaget var til dømes mellom dei fremste under skipinga av sams særlag i Bergen (m.a. idrettslaget Gular og Bygdelagsnemndi i Bergen) og ved skipinga av Vestlandske Teaterlag og Setermuseet på Fanafjell. Sunnfjordlaget er medlem av Bygdelagsnemdi i Bergen

Når ein ser attende på alle desse åra som laget har eksistert, så har lagsarbeidet gått i bølgjedalar. Periodar med stor aktivitet har vorte avløyst av år med mindre aktivitet. I store deler av 1990-talet var det svært liten aktivitet i laget, før ein ny gjeng sunnfjordingar i 1999 gjekk i gang med å blåse nytt liv i laget. Ein må sanne at i dag er det mykje vanskelegare å drive tradisjonelt lagsarbeid enn tidlegare, og dette gjeld ikkje berre Sunnfjordlaget, men mykje av ideelt lagsarbeid. Den store utjamninga mellom by og land, og at ungdommen har meir pengar mellom hendene har gjort at interessene og ressursar er spreidde over mange felt, og i større grad lokalisert til det enkelte nærmiljø i Bergen og omegn.

Dette har styret tatt til etterretning, ved å ha hatt fokus på naudsynt opprustning av eigedomen i perioden 1999-2003, slik at ein gjennom det har lagt forholda til rette for medlemmer med gode idear og som ynskjer å bruke eigedomen til ymse aktivitetar.

Kor er Sunnfjord?


Sunnfjord er ein av tre regionar i Sogn & Fjordane fylke. Dei to andre to er Sogn og Nordfjord.
Sunnfjord består i dag av i alt 8 kommunar; Askvoll, Bremanger, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Jølster og Naustdal.

Laget si nye fane under viser alle kommunane i Sunnfjord. Laget si gamle fane frå 1920-talet viser alle dei gamle kommunenamna, før den store kommunesamanslåinga i 1964.

 

Sunnfjord består av følgende kommuner:
Askvoll, Bremanger, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Jølster, Naustdal.

Kommunene før 1964 bestod av:
Askvoll, Bremanger, Bru, Eikefjord, Fjaler, Florø, Førde, Gaular, Jølster, Kinn, Naustdal, Vevring.

Laget si nye fane frå 1982 viser kommunane i Sunnfjord etter samanslåingane i 1964.