Rådet

Årsmøtet vel kvart 5. år eit råd på 5 medlemmar av fastbuande lagsfolk. Rådet sit over styret. Går eit medlem av rådet ut av laget, skal det på første årsmøte veljast nytt medlem til rådet som sit ut 5-års bolken. Rådet si oppgåve er å føre tilsyn med at aktivitetane i laget samsvar med formål og vedtekter, og koma med framlegg til laget om skifting av eiga ved opphøyr av laget.